Tel: 016-80010
Mobil: 070 823 0111

Lilla Nyby Nybyborg
633 49 Eskilstuna
Epost: info@bakeriet.se

GPS
59°20´53″N
16°32´2″E